Bonjour30 gennaio, Beato Sigismondo (Zygmunt) Pisarski